Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – inclusief e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die in de toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt werd gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2. ONDERNEMER IDENTITEIT

Naam ondernemer en vestigingsadres:

mijnpz.nl

Emsterweg 57
8171 PH Vaassen

E-mailadres: info@mypz.nl
KvK-nummer: 51576406
BTW-identificatienummer: NL101193464B01

3. TOEPASBAARHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument in een eenvoudig op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden gelezen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. hij is.

4. HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Kleuren: Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren in de Webshop de werkelijke kleuren “van de kleding” weergeven. De kleuren kunnen op verschillende manieren worden weergegeven, afhankelijk van bijvoorbeeld uw computer- of telefoonscherm, grafische kaart en computerinstellingen.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
De ondernemer kan – binnen de wet – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een deugdelijk aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

1. Met producten:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
b. als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst tot levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd niet ontbinden.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE DEKKING

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN HAAR KOSTEN

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER OPTREDEN

1. Als de ondernemer de herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt de betaling van de consument. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling of terugboeking hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling of terugboeking is voor de consument NIET kosteloos en dient door de consument te worden betaald.

 

ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn.
3. Alle haak-, brei- en garenpakketten dienen volledig te worden geretourneerd. Alle producten in de betreffende verpakking dienen ongebruikt te worden geretourneerd. Indien producten uit het pakket zijn gebruikt, kan het pakket niet meer worden geretourneerd.
4. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager.

ARTIKEL 11 – DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

ARTIKEL 12 – PRESTATIEOVEREENKOMST EN AANVULLENDE GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Akkoord.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. de overeenkomst.

 

ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Indien de bezorgdienst door toedoen van de consument het pakket niet bij de consument kan bezorgen (bijvoorbeeld door een verkeerd adres in te voeren of niet op het afgesproken tijdstip thuis te zijn), komen de kosten die voortvloeien uit het opnieuw verzenden van het pakket voor rekening van de consument. aan de consument in rekening gebracht. Dit bedrag zal gelijk zijn aan de verzendkosten die in eerste instantie berekend zouden worden voor de opgegeven afleverlocatie, het vervallen van de verzendkosten voor een bepaald orderbedrag is in deze situatie niet meer van toepassing.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 14 – BETALING

1. In de webshop kunt u op verschillende manieren betalen. Dit kan vooraf met Ideal, Paypal, Bancontact, Sofort Banking, EPS, Giropay, of via een bankoverschrijving. Kiest u voor betaling via overschrijving, dan dient de bestelling binnen 10 dagen betaald te zijn. Als de bestelling niet binnen 10 dagen is betaald, wordt deze geannuleerd. Bij bovenstaande betaalmethoden dient eerst de betaling binnen te zijn voordat uw bestelling wordt verzonden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Bij wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten vooraf aan de consument in rekening te brengen.

ARTIKEL 15 – KLACHTEN

1. De ondernemer heeft een voldoende bekend gemaakte klacht en behandelt klachten volgens deze procedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na indiening van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat onderworpen is aan de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen met inachtneming van het hierna bepaalde worden voorgelegd aan de consument en de ondernemer , Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt uitsluitend door de Geschillencommissie in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.
4. Uiterlijk twaalf maanden na het ontstaan van het geschil dient het geschil schriftelijk te worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
5. Indien de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil, dient de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek daartoe van de ondernemer zich schriftelijk uit te spreken of hij dit eveneens wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie komen tot stand bij bindend advies.
7. De Geschillencommissie neemt een geschil niet in behandeling of staakt de behandeling indien aan de ondernemer surséance van betaling is verleend, in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie ter terechtzitting is behandeld en een definitieve uitspraak is gedaan. oordeel is gegeven.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bevoegd is voor geschillen over hoofdzakelijk de wijze van verkoop of dienstverlening door Geschillen op afstand Commissie Webshop exclusief. Voor alle overige geschillen is de andere erkende geschillencommissie aangesloten bij SGC of Kifid.

 

ARTIKEL 17 – AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. MYPZ is niet aan haar aanbod gebonden indien er programmeerfouten in haar website staan.

ARTIKEL 18 – BELASTINGEN & VERPLICHTINGEN

MYPZ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele extra kosten, douanekosten en belastingen die van toepassing zijn in uw land. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de klant. Als je vragen hebt, neem dan contact op met je lokale douane of koerier voor meer informatie.

ARTIKEL 19 – AUTEURSRECHT

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

ARTIKEL 20 – REST

– Communicatie is alleen mogelijk in het Nederlands en Engels.
– Het e-mailadres van MYPZ is service@mypz.nl.
– Address: MYPZ, Emsterweg 57, 8171 PH Vaassen

Voor de overige vakken gelden dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.